Lakien säätämisestä

Kirjoitin tällä palstalla 9.4.2018 epäilyksen siitä, että eduskunnassa silloin vielä vireillä olleessa uutta tieliikennelakia koskevassa esityksessä olisi aukko, jonka johdosta osa ylinopeusrikkomuksista saattaisi tulevaisuudessa jäädä kokonaan vaille seuraamuksia. Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Kimmo Kiiski kiirehti ilmoittamaan, ettei mitään aukkoa ole, ja jos on, niin poliisille annettavat ohjeet tulevat ne tukkimaan.

Lakivaliokunta, jonne yhdistyksemme varapuheenjohtaja, prof. Matti Tolvanen sai viime tingassa annettua lausuntonsa, totesi ykskantaan, että mitään aukkoa ei ole tarkoitettu jättää. Varmuuden vuoksi valiokunta totesi, että lain soveltamiskäytäntöä on kuitenkin seurattava. Eduskunta hyväksyi uuden tieliikennelain 26.6.2018 ja Tasavallan Presidentti vahvisti sen 10.8.2018. Laki tulee voimaan 1.6.2020, joten vielä olisi aikaa sen korjaamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ahkerasti lähtenyt muuttamaan liikennealan lainsäädäntöä. Tieliikennelain lisäksi on uudistettu mm. yksityistielakia, ajokorttilakia ja maantielakia. Liikennepalveluja koskevan mittavan lainsäädäntöhankkeen kolmas vaihe on vireillä, samoin vesiliikennelain kokonaisuudistus. Liikenteen turvallisuusviraston, Viestintäviraston ja Liikenneviraston tehtävät jaetaan uudelle Liikenne- ja viestintävirastolle sekä perustettavalle valtionyhtiölle.

Liikennealan lainsäädäntömuutokset ovat työllistäneet kiitettävästi sote-laeista muutoinkin ylirasittunutta eduskuntaa. Lainvalmistelun kiireinen tahti on johtanut siihen, että lakiesityksissä havaitaan eduskuntakäsittelyn aikana puutteita. Joitakin esityksiä on kokonaan peruttu, osasta annettu täydentäviä esityksiä ja osa jätetty myöhemmin korjattavaksi. Viime keväänä liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnitti maantielain muutosta käsitellessään vakavaa huomiota siihen, että suurimittaisia muutoksia toteutetaan tiukassa aikataulussa hallituksen esitykseen ilman täydentävän hallituksen esityksen tekemistä.

Liikenneoikeusyhdistys on osaltaan ollut mukana liikennettä koskevan lainsäädännön valmistelussa lausunnon antajana. Saimme edustajan jopa tieliikennelain uudistamista valmistelevaan työryhmään, jonka työ tosin päättyi hiljaisesti ilman loppuraporttia.  

Joudummekin myöntämään rajallisuutemme siinä, miten kattavasti olemme pystyneet kiinnittämään huomiota lakiesitysten sisältöön. Jäsenistössämme olisi varmasti potentiaalia parempaankin, kunhan pystyisimme organisoimaan lausuntojen laatimisen laajemmalle joukolle. Tästä oli hyvä esimerkki vesiliikennelakia koskeva lausunto, jonka laatimiseen osallistuivat jäsenemme Raimo Kurki ja Riku Anttila. Vapaaehtoiset lakiesitysten lukijat voivat ilmoittautua minulle.

Risto Tuori