Rikosuhrimaksusta tukea myös liikennerikosten uhreille

Joulukuun 1 päivänä 2016 tuli voimaan laki rikosuhrimaksusta. Lain tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta rikosuhrimaksujen tuottoa vastaavalla määrällä. Hallituksen esityksen (HE 293/2014 vp) mukaan rikosuhrimaksun tulot olisivat 7,4 miljoonaa euroa vuodessa, mikäli maksu saataisiin perittyä kaikilta siihen määrätyiltä.

Suuri osa rikosuhrimaksuista tulee tieliikennerikoksista, joista lukumääräisesti suurin osa on rattijuopumusrikoksia ja liikenneturvallisuuten vaarantamisia. Hallituksen esityksessa arviotiin, että noin 65 prosenttia rikosuhrimaksuista saataisiin perittyä, minkä ohjella siitä aiheutuviin hallinnollisiin kuluihin tarvittaisiin noin 300 000‒500 000 euroa. Uhrien tukipalveluihin jäisi käytettäväksi vuosittain arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa.

Rikosuhrimaksun tuotto on suunniteltu kanavoitavaksi valtionavustusjärjestelmän kautta uhrien tukipalveluja tuottavien tahojen toimintaan. Avustuksen saajat, määrä ja käyttötarkoitus riippuvat valtion talousarviosta ja sen pohjalta valtionapuviranomaisen harkintavaltansa nojalla tekemistä päätöksistä. Jos jakoperusteeksi ajateltaisiin rikosuhrimaksun tuottojakaumaa, niin reilusti yli puolet tuosta summasta pitäisi jakaa liikenneonnettomuuksien uhrien tukemiseen.

Liikennevakuutusjärjestelmän korvauspiirin ulkopuolelle jäävien kevyen liikenteen onnettomuuksien uhreille ei ole kohdennettuja palveluja eivätkä he myöskään ohjaudu Rikosuhripäivystyksen palveluihin.  Myös eduskunnan lakivaliokunta kiinnitti uhridirektiiviehdotusta koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä antamassaan lausunnossa (LaVL 13/2011 vp) huomiota liikenneonnettomuuksien uhrien asemaan.

Rikosuhrimaksu on tarkoitettu kohdennettavaksi nimenomaan rikosten uhrien aseman kohentamiseen, jonka johdosta varoja ei voitaisi käyttää rikosten ehkäisemiseen. Suuri tarve olisi kuitenkin esimerkiksi hirvieläinonnettomuuksien ehkäisemiseen rakentamalla ja ylläpitämällä valtateiden varsien riista-aitoja.

Risto Tuori