Kääntymissääntö vaatii poikkeuksen ja täsmennyksen

Voimassa olevan tieliikennelakimme 12 §:n mukaan risteyksessä on oikealle käännyttäessä ohjattava mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeata reunaa. Vasemmalle on käännyttävä siten, että ajoneuvo jättää risteyksen välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan oikealla puolella tai yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla. Selvää vai mitä? Ei välttämättä käännyttäessä vähintään 2-kaistaiselle ajoradalle seuraavissa tilanteissa:

1.    Kääntymisen jälkeen pitäisi heti ryhmittyä toiselle kaistalle seuraavaa kääntymistä varten.

2.    Kääntyminen esim. henkilöautolla johtaisi linja-autokaistalle, jolla ei saa ajaa (TLA 19 §,liikennemerkki 541). Kumpaa sääntöä on noudatettava?

Vasemmalle kaistaa vaihtaen?

Miten tieliikennelain kääntymissääntöä voitaisiin täsmentää näitä tilanteita silmällä pitäen? Seuraavassa pari ulkomaista esimerkkiä:

Ruotsissa on seuraavanlainen poikkeussääntö kääntymisen 1. kohdan tilanteessa: Om ett fordon som färdas på väg efter en sväng som har två eller flera körfält i körriktningen, skall svängen göras på det sätt som bäst lämpar sig med hänsyn till övrig trafik och den fortsatta färden (vägtrafikförordningen 27 §).

USA:ssa vastaavanlainen poikkeussääntö on esitetty vasemmalle käännyttäessä seuraavasti (Texasin osavaltio): To complete a left turn you should turn to the right of the center line of the road into which you are turning by entering the lane in which you will interfere the least with other traffic.

 

Kaannos vasempaan 2

Texasissa on lisäksi oma erityssääntö käännyttäessä yksisuuntaiselle ajoradalle: If you are turning left onto a one-way street, enter the street in the lane in which you will interfere the least with other traffic.

 Kaannos vasempaan 1

Saksan tieliikenneasetuksen (Strassenverkehrsordnung) 9 §:ssä on ainoastaan Suomen tieliikennelain 11 §:n säännöstä vastaava ryhmittymissääntö, mutta ei lainkaan kääntymissääntöä. Se on ilmeisesti katsottu tarpeettomaksi, koska suurissa kaupungeissa on hyvinkin yleistä, että useampikaistaisilta kaduilta voidaan niin oikealle kuin vasemmallekin kääntyä rinnakkain useammalta kaistalta. Tämä edellyttää kuitenkin, että kääntyminen voi tapahtua estämättä muuta liikennettä. Myös Texasin  liikennesäännöt edellyttävät, ettei kääntyessä aiheuteta haittaa muulle liikenteelle.

Entä käännös oikeaan linja-autokaistalle?

Nämä esimerkit eivät vielä ratkaise oikealle linja-autokaistalle kääntymisen ongelmaa. Linja-autokaistalla ajaminen on kielletty muutoin kuin ryhmityttäessä oikealle (TLA 19 §). Tieliikennelain 2 §:n määritelmän perusteella linja-autokaistakin on osa ajorataa, joten oikealle kääntyvän on Tieliikennelain 12 §:n sanamuodon mukaan ohjattava ajoneuvonsa linja-autokaistalle, mikäli se on oikeanpuoleisin kaista.

Lakihierarkian kannalta tieliikennelain kääntymissääntö on ylempi, eikä tieliikenneasetuksen sääntö voi sitä kumota. Laki siis sallii ja velvoittaa jo nyt oikealle käännyttäessä ohjaamaan ajoradan oikeassa reunassa olevalle linja-autokaistalle. Tätä ei tarvitse lainsäädännöllä selventää eikä täsmentää, mutta kuljettajakoulutuksessa on tarpeen tuoda esiin oikea tulkinta. Joskus voisi oikealle kääntyjänkin olla järkevintä kääntyä suoraan linja-autokaistan vasemmalla puolella olevalle kaistalle, joten se pitäisi poikkeussäännöllä sallia.

Miten lakia voitaisiin täsmentää?

Ajokaistan vapaa valinta voidaan kieltää ajokaistakohtaisella ryhmitysmerkillä tai tiemerkinnöillä (TLA 18 § liikennemerkit 411-415, TLA 44 § ohjausviiva). Tämä on tarpeen erityisesti silloin, kun myös kääntyviä ryhmityskaistoja on kaksi tai enemmän.

Edellä esitetyn perusteella ehdotan suomalaista poikkeussäännöstä useampikaistaiselle ajoradalle käännyttäessä, tapahtuipa se oikealle tai vasemmalla, seuraavasti:

Jos risteävällä ajoradalla on kuljettajan ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa risteyksestä kuitenkin poistua muuta sopivinta ajokaistaa käyttäen edellyttäen, että se voi tapahtua muuta liikennettä haittaamatta eikä liikenteenohjauslaitteella ole muuta määrätty.

 

Risto Tuori