Liikenneoikeusyhdistys ry:n toiminta-ajatus

Liikenne kuuluu nykyaikaisen yhteiskunnan elintärkeisiin perustoimintoihin, voidaan jopa puhua yhteiskunnallisesta instituutiosta tai elinympäristöstä, joka välittömästi tai välillisesti vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään. Teknisenä toimintona liikenne on hahmotettu omaksi järjestelmäksi, joka jakautuu liikennemuodoittain tai alueittain alajärjestelmiksi.

Liikennejärjestelmien oikeudellinen sääntely – liikenneoikeus – kohdistuu tämän ajattelun mukaan liikennejärjestelmien tuottajiin, käyttäjiin sekä liikenneprosessien (reaali- ja rahaprosessien) toimintaan sekä niiden valvontaan ja ohjaukseen. Sääntelyllä pyritään turvaamaan järjestelmien toiminnan tavoitteet, erityisesti järjestelmien toimintavarmuus ja turvallisuus sekä entistä enemmän myös minimoida järjestelmien aiheuttamat haitat, joista erityisesti ympäristöhaitat ja taloudelliset kustannukset ovat nousseet merkittäviksi ongelmiksi.

Tieliikenneoikeuden alaan kuuluvat perinteisesti tieliikennelaki ja ajoneuvolaki alempiasteisine säädöksineen sekä muut ajoneuvojen ja kuljettajien kelpoisuutta koskevat säännökset. Liikenneoikeuteen laajassa mielessä voidaan lukea sen rahaprosesseja, kuten vakuutusjärjestelmiä, verotusta ja hallinnollisia maksuja koskevat siviili- ja julkisoikeuden alat. Yleisenä määritelmänä liikenneoikeus voidaan ymmärtää oikeudenalana, jonka tarkoituksena on saattaa voimaan, systematisoida, soveltaa ja tulkita liikennettä koskevaa oikeudellista sääntelyä.

Suomessa tarvitaan liikenneoikeuden ammatillis-tieteellistä yhdistystä liikenneoikeuden alalla toimivien lakimiesten ja muiden liikenneoikeudesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-ajatus voidaan kuvata esim. seuraavasti:

Liikenneoikeusyhdistys ry on liikenneoikeudellisista kysymyksistä kiinnostuneiden lakimiesten ja muiden liikenneoikeuden asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja vaikutuskanava.