Liikenneoikeusyhdsitys ry:n säännöt

Hyväksytty perustamiskokouksessa 22.1.2009
Hallitus korjannut 12.8.2009
Yhdistysrekisteri vahvistanut 5 / 11 2009

LIIKENNEOIKEUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Liikenneoikeusyhdistys ry, Trafikjuridiska Föreningen rf (jäljempänä: järjestö). Järjestön kotipaikka on Helsingin kaupunki. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus

Järjestön tarkoituksena on:

 1. edistää liikenneoikeuden tutkimusta ja sen yleistä tuntemusta,
 2. antaa jäsenilleen tilaisuuksia liikenneoikeuden kehittämiseen sekä tietojen ja näkemysten vaihtamiseen liikenneoikeuden ja siihen liittyvien muiden oikeuden- ja tieteenalojen välillä,
 3. vaikuttaa liikenneoikeudelliseen lainsäädäntöön ja lain soveltamiseen. 

3 § Toiminta

Aatteellisen tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö voi

 • seurata kiinteästi suomalaisen ja ulkomaisen liikenneoikeuden kehitystä;
 • tehdä tarkoitusperiin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
 • huolehtia jäsentensä ammatillisesta ja tieteellisestä asiantuntemuksesta järjestämällä tai tukemalla tutkimuksia, esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia,
 • harjoittaa liikenneoikeuteen liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa, sekä
 • palkita sopivin tavoin henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ansiokkaasti ovat edistäneet liikenneoikeuden kehitystä tai muuta järjestön tarkoitusta.

Järjestö voi harjoittaa aatteellisen tarkoituksensa taloudelliseksi tukemiseksi sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy järjestön tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja edistämiseksi järjestö toimii yhteistyössä liikennealan järjestöjen, viranomaisten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

4 § Omaisuus

Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta.

5 § Jäsenet

Järjestön varsinaisia jäseniä ovat ne henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen

hallitus on hyväksynyt järjestön jäseniksi.

Kunniajäseneksi järjestön kokous voi kutsua järjestön tarkoitusperien toteuttamisessa erityisesti ansioituneen henkilön.

Jäsen, joka kirjallisesti ilmoittaa järjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi järjestön kokoukselle eroavansa, vapautetaan seuraavan jäsenmaksukauden alusta lukien jäsenyydestä.

Järjestön hallitus voi erottaa järjestöstä jäsenen, joka on toiminut näitä sääntöjä vastaan tavalla, mikä on omiaan vahingoittamaan järjestöä tai jos erottamiseen on olemassa muu, yhdistyslain 14 §:ssä tarkoitettu pätevä syy.

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta eikä suoritusta saada tilikauden aikana, hallitus voi katsoa hänen eronneeksi.

6 § Jäsenmaksut

Järjestön vuosikokous määrää toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon nojautuen varsinaisilta jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruuden. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia henkilöille ja yhteisöille. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta.

7 § Hallitus

Järjestön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon valitaan vuosikokouksessa vuosittain puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan vähintään kolme ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä, joiden kaikkien on oltava järjestön jäseniä, yhteisöjäsenten osalta niiden valtuuttamia vuosikokousedustajia.

Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan uusi jäsen seuraavassa kokouksessa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa järjestön toimintaa sekä edustaa ja valvoa sen etuja ja hoitaa sen varoja,
 2. ottaa ja erottaa sihteeri ja muut toimihenkilöt,
 3. laatia tilikausittain toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 4. huolehtia kirjanpidon, tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen laatimisesta,
 5. kutsua järjestön kokous koolle sekä valmistella siinä käsiteltävät asiat,
 6. päättää varsinaisten jäsenten hyväksymisestä järjestön jäseneksi ja erottamisesta järjestön jäsenyydestä.

Hallituksen päätös kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myynnistä tai kiinnityksen ottamisesta sellaisenaan on alistettava järjestön kokouksen hyväksyttäväksi.

9 § Järjestön nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt yksin.  

10 § Toimikunnat ja jaostot

Liikenneoikeuden eri haarojen hoitamista ja kehittämistä varten voi järjestön kokous tai sen valtuuttamana järjestön hallitus valita joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja ja määritellä niiden tehtävät ja toimintaperiaatteet.

11 § Järjestön kokoukset

Järjestön kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.  Kutsu kokoukseen tapahtuu joko järjestön jäsenille kirjallisesti tai sähköpostina lähetetyllä henkilökohtaisella kutsulla tai ilmoituksella jäsenille jaettavassa lehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Järjestön vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus,
 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä,
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 4. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
 5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 6. toimitetaan erovuorossa olevien hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali,
 7. valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,
 8. päätetään mahdollisista toimikunnista ja jaostoista sekä jäsenten valitsemisesta niihin,
 9. käsitellään muut sääntöjen määräämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.

Järjestön ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, järjestön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä vaatii.

12 § Äänioikeus ja äänestykset

Järjestön kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänioikeus edellyttää kirjallisen valtuutuksen esittämistä. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa toista henkilöä edustajakseen yhdistyksen kokoukseen.

Asiaäänestyksissä tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mikäli näissä säännöissä ei ole muuta määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Vaali on suoritettava lippuäänestyksellä, jos yksikin jäsen sitä vaatii. Kukin äänestäjä saa äänestyslippuunsa merkitä niin monen henkilön nimen kuin kulloinkin on valittava. Valituiksi tulevat äänestyksessä eniten ääniä saaneet henkilöt äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

13 § Tilit ja tilintarkastus

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä valitulle tilintarkastajalle viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

14 § Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan järjestön kokouksen päätös. Kokouksien välin tulee olla vähintään 21 päivää. Molemmissa näissä kokouksissa on sääntöjen muutosta kannatettava vähintään enemmistöllä, mikä on 3/4 annetuista äänistä.

15 § Järjestön purkaminen

Järjestön purkamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan järjestön kokouksen päätös, mitkä kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 14 päivää aikaisemmin näiden sääntöjen 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kokouksien väliajan tulee olla vähintään yksi kuukausi. Molemmissa näissä kokouksissa on järjestön purkamista kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Siinä tapauksessa, että järjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Helsingin yliopistolle käytettäväksi liikenneoikeuden tutkimus- tai julkaisutoimintaan, ellei yhdistyksen lakkauttava viimeinen kokous ¾ ääntenenemmistöllä muuta päätä.

16 § Muut määräykset

Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.