ALANKOMAIDEN YLINOPEUSSAKON TÄYTÄNTÖÖNPANO KORKEIMMASSA OIKEUDESSA (KKO 2016:27)

25.04.2016

Korkein oikeus on käsitellyt ensimmäisen ulkomaista sakkoa koskevan täytäntöönpanoasian. Kysymys oli Alankomaissa tuomitun alle 70 euron suuruisen sakkorangaistuksen täytäntöön panemisesta Suomessa soveltaen harkinnanvaraista kieltäytymisperustetta ja kuulematta tästä Oikeusrekisterikeskusta.

Oikeusrekisterikeskus oli 29.4.2014 antamallaan päätöksellä tunnustanut ja pannut täytäntöön Alankomaiden viranomaisen päätöksen, jolla A on määrätty maksamaan 23 euroa sakkoa ylinopeusrikkomuksen vuoksi. A vetosi valituksessaan siihen, ettei hän ollut kuljettanut päätöksessä tarkoitettua ajoneuvoa. Käräjäoikeus totesi, että puitepäätöksen 7 artiklan 2 kohdan h alakohdan mukaan tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä, jos seuraamus on alle 70 euroa. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi perustelluksi soveltaa tätä kieltäytymisperustetta ja jättää panematta seuraamuksen täytäntöön.

Korkein oikeus katsoi, ettei Oikeusrekisterikeskuksella ollut valitusoikeutta käräjäoikeuden päätöksestä, mutta sen valitus voitiin tutkia kanteluna. EU-sakkotäytäntöönpanolain 3 §:n nojalla Oikeusrekisterikeskus on puitepäätöksen tarkoittama toimivaltainen viranomainen Suomessa eikä käräjäoikeudella siten ollut toimivaltaa harkinnanvaraisen kieltäytymisperusteen soveltamiseen. Oikeusrekisterikeskuksen hakemus siirrettiin sen vuoksi Turun hovioikeuden käsiteltäväksi.

Sovelletut säännökset:

Puitepäätös 2005/214/YOS vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin 7 artikla 2 kohta h alakohta

L vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta (231/2007) 10 § 1 mom

L sakon täytäntöönpanosta (672/2002) 3 § 1 mom

 

Takaisin