KHO: Pysäköijällä on todistustaakka syyttömyydestään

15.11.2014

Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamassaan päätöksessä (KHO 2014:164) hylännyt auton omistajan valituksen, jolla tämä oli vaatinut hänelle määrätyn pysäköintivirhemaksun kumoamista sillä perusteella, ettei hän ollut pysäköintivirheen tekijä.

KHO ei pitänyt riittävänä omistajan selvityksiä, joiden mukaan autoa käytti myös kolmen hengen lähipiiri, johon kuuluvat henkilöt eivät asuneet samassa osoitteessa hänen kanssaan, eikä tämä tiennyt, kenen käytössä auto oli ollut. Omistaja oli esittänyt selvitystä, jonka mukaan hän oli työpaikallaan toisella paikkakunnalla ajankohtana, jona pysäköinninvalvoja oli todennut pysäköintivirheen. KHO:n päätöksen mukaan olennaista ei ollut pysäköijän olinpaikka pysäköintivirheen toteamishetkellä vaan silloin, kun pysäköintivirhe, tässä tapauksessa pysäköinti ilman luvanvaraiselle pysäköintipaikalle ilman lupaa, oli tapahtunut.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan pysäköintivirhemaksu on pysäköintivirheen tehneen kuljettajan suoritettava. Lain 9 §:n 2 momentin mukaan pysäköintivirheen johdosta määrätystä pysäköintivirhemaksusta vastaa myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Ajoneuvon omistaja tai haltija on kuitenkin vastuusta vapaa, jos hän saattaa todennäköiseksi, että hän ei tehnyt pysäköintivirhettä tai että pysäköintivirhemaksun määräämiselle ei ollut edellytyksiä.

Perustuslakivaliokunta on pysäköinninvalvonnasta annettua lakia koskeneen hallituksen esityksen johdosta antamassaan lausunnossa (PeVL 57/2010 vp) todennut, että useinkaan ajoneuvon pysäköinyttä henkilöä ei tavata eikä hänen henkilöllisyyttään ole mahdollista kohtuullisin keinoin selvittää. Pysäköintivirhemaksun määräämismenettely on massaluonteista ja asian selvittäminen summaarista, mitä ilmentää muun muassa vuosittain annettavien pysäköintivirhemaksujen suuri määrä. Rikosoikeudellisten seuraamusten käyttöä pyritään vähentämään yksinkertaisemmassa menettelyssä määrättävin hallinnollisin seuraamuksin. Hallinnollisen seuraamusjärjestelmän toimivuuden kannalta on olennaista, että menettely on oikeusturvavaatimuksen asettamissa rajoissa mahdollisimman yksinkertaista. Tämän vuoksi todistustaakka voidaan asettaa ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

KHO 2014:164, www.kho.fi

Takaisin