HALLITUSOHJELMASSA LIIKENNEVIRHEMAKSUN SOVITTAMINEN RIKOSLAIN JÄRJESTELMÄÄN

16.06.2023

Petteri Orpon hallitus aikoo oikaista ylinopeusrikkomuksesta seuraavaa liikennevirhemaksua ja liikenneturvallisuuden vaarantamisrikosta koskevan yhteensovittamisongelman sen varmistamiseksi, että liikennevirhemaksurajan ylittävästä ylinopeudesta ei selviä seuraamuksetta.

Yhteensovittamisongelma syntyi, kun 1.6.2020 voimaan tulleessa uudella tieliikennelailla kumottiin vanhassa laissa ollut liikennerikkomusta koskeva rangaistussäännös ja korvattiin enintään 20 km/h ylinopeuksien osalta ylinopeusrikkomusten osalta lain 165 §:ssä säädetyllä liikennevirhemaksulla. Lainsäätäjältä vain unohtui, että yli 20 km/h ylinopeuksista rangaistaan vain, jos teko täyttää rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitetun liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksen tunnusmerkistön.

Vanhan lain voimassa ollessa jopa 8 % yli 20 km/h ylinopeuksista sakotettiin liikennerikkomuksena, sillä liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksesta ei voitu rangaista, jos teon oli katsottava aiheuttaneen enintään vähäistä vaaraa. Tällaisia tapauksia olivat esimerkiksi 20 – 30 km/h ylinopeus moottoritiellä öiseen aikaan. Laissa on siis tällaisten rikkomusten osalta aukko, johon kiinnitimme uudistusta valmistelleen lakivaliokunnankin huomiota.

Lakivaliokunta kuittasi kiireissään asian toteamalla, että poliisi kyllä korjaa ohjeistuksellaan ongelman, mutta sellaista ohjetta poliisi ei ole antanut eikä voisikaan antaa. Ainakin kahdessa hovioikeusratkaisussa on jo todettu, ettei tieliikennelain uudistuksen tai poliisin uuden ohjeistuksen perusteella voida muuttaa vakiintunutta liikenteen vaarantamisrikoksen tulkintaa. Uusimmasta, Turun hovioikeuden talvella 2023 antamasta tuomiosta on vireillä valituslupahakemus korkeimmassa oikeudessa.

Toinen ylinopeussakkoihin liittyvä ongelma on kohtuuttoman suuret päiväsakkojen, joista varsinkin ulkomainen lehdistö on usein tiedottanut. Euroopan unionin tuomioistuin antoi viime lokakuussa suomalaisen veneilijän valtakunnanrajarikkomuksesta saamaa 15 päiväsakon rangaistusta koskevan ennakkoratkaisun. Sen mukaan teosta tuomittu sakko, jonka ohjeellinen rahamäärä ( 95.250 euroa) saattoi olla 20 % sakotettavan nettokuukausitulosta, ei ollut oikeassa suhteessa tämän lievän rikoksen vakavuuteen nähden. Poliisin ohjeistuksen perusteella vakavuudeltaan vastaava rikkomus olisi 27-32 km/h ylinopeus taajaman ulkopuolella.

Molemmat ongelmat ratkeisivat yksinkertaisesti kaivamalla esiin ensimmäinen hallituksen esitysluonnos vuodelta 2017, jolla liikennevirhemaksu olisi säädetty seuraamukseksi jopa 30 km/h ylinopeuksiin asti. Lausuntokierroksen jälkeen lopullisessa esityksessä raja oli laskettu 10 km/h alemmaksi.

Risto Tuori

Takaisin