KHO KUMOSI PYSÄKÖINTIVIRHEMAKSUN

08.12.2017

Korkein hallinto-oikeus on 8.12.2017 tutkinut pysäköintivirhemaksun oikeellisuuden ja kumonnut virhemaksun. Pysäköinninvalvonta oli määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun sallitun pysäköintiajan ylittämisestä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut sallitun pysäköintiajan ylittäessään syyllistynyt pysäköintivirheeseen. 

A oli mennessään sairaalan ensiapuun pysäköinyt autonsa sairaalan aikarajoitetulle pysäköintialueelle. Oireiden johdosta hänet oli määrätty jäämään ensiapuun ja edelleen tarkkailuun päivystysosastolle. A oli saanut sairaalan henkilökunnalta ohjeistusta, jonka mukaan sairaalasta annettavan todistuksen perusteella pysäköintiajan ylittämisen johdosta määrättävä pysäköintivirhemaksu saadaan kumotuksi. 

Edellä esitetyillä perusteilla A:lle oli syntynyt hallintolain 6 §:ssä tarkoitettu oikeutettu odotus siitä, että hänen joutuessaan jäämään sairaalaan ennakoitua pidemmäksi ajaksi mahdollinen sallitun pysäköintiajan ylitys ei johda pysäköintivirhemaksun määräämiseen tai että se poistetaan sairaalan antaman lausunnon perusteella. Tämän suhteen merkitystä ei ole sillä, että tosiasiassa sairaalan henkilökunnalla ei ollut valtuuksia antaa mainitun sisältöisiä ohjeita.

Näissä oloissa korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A ole henkilökunnan ohjeisiin luottaessaan syyllistynyt pysäköintivirheeseen. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset on kumottava. Pysäköinninvalvonnalle suoritettu pysäköintivirhemaksu on ilman eri hakemusta palautettava A:lle.

Hallinto-oikeuden päätöksestä A:n maksettavaksi oli määrätty 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Maksun määrännyt asian esittelijä oli hylännyt A:n oikeudenkäyntimaksua koskevan oikaisuvaatimuksen lainvoimaiseksi jääneellä päätöksellään.

Tuomioistuinmaksulain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa ei ollut säännöstä, jonka nojalla hallinto-oikeuden määräämä oikeudenkäyntimaksu voitaisiin poistaa siinä tapauksessa, että korkein hallinto-oikeus muuttaa hallinto-oikeuden ja hallintoviranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi. KHO piti kuitenkin kohtuuttomana, että hallinto-oikeuden päätöksestä määrätty oikeudenkäyntimaksu jäisi A:n maksettavaksi, ja päätti omasta aloitteestaan purkaa hallinto-oikeuden esittelijän oikeudenkäyntimaksua koskevan oikaisuvaatimuspäätöksen ja poistaa A:n maksettavaksi määrätyn oikeudenkäyntimaksun.

KHO 2017:186

Takaisin