Itä-Suomen hallinto-oikeus: Pysäköintikiekkoon käyttövelvollisuuden alkamisaika, jos pysäköinti tapahtuu muuna aikana

24.02.2015

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pysyttänyt pysäköintikiekon käyttövirheen perusteella annetun pysäköintivirhemaksun seuraavassa tapauksessa: A oli pysäköinyt autonsa klo 18.50 paikalle, jossa pysäköinti oli sallittu arkisin ma-pe klo 8-17 pysäköintikiekkoa käyttäen enintään kolmen tunnin ajan. A oli merkinnyt kiekkoon saapumisajaksi kello 7.00/19.00. Pysäköinnintarkastaja oli määrännyt A:lle seuraavana päivänä kello 9.41 pysäköintivirhemaksun sillä perusteella, että pysäköintikiekkoon oli merkitty saapumisaika vastoin annettuja määräyksiä ja valittaja oli siten syyllistynyt pysäköintikiekon käyttövirheeseen. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan pysäköitäessä ajoneuvo muulloin kuin aikarajoituksen voimassaoloaikana, pysäköintikiekon käyttövelvollisuus ei ole voimassa eikä kiekkoa tarvitse käyttää. Pysäköintiin ei aikarajoituksen ulkopuolisena aikana sovelleta pysäköintikiekon käyttöä koskevia määräyksiä eikä näin ollen myöskään liikenneministeriön päätöstä pysäköintikiekon käyttämisestä. ratkaisu on äänestyspäätös ja löytyy kokonaisena seuraavasta linkistä: http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/ita-suomenhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1424163305175.html Sen sijaan hallinto-oikeus ei kerro, mihin säännökseen perustuisi velvollisuus merkitä kiekkoon käyttövelvollisuuden alkamisaika. Hallinto-oikeuden tulkinta siten lakiin perustumaton ja toivottavasti siihen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Turun hallinto-oikeus on todennut ratkaisussaan 19.3.2013 (13/0175/3) yksiselitteisesti, että tieliikennelakiin, -asetukseen tai liikenneministeriön päätökseen ei sisälly määräystä siitä, että kiekkoon olisi rajoitusajan ulkopuolella pysäköitäessä merkittävä jokin muu kuin liikenneministeriön päätöksessä määrätty saapumisaika. Turun hallinto-oikeuden tulkinta on nähdäksemme oikea. Tieliikenneasetuksen 21 §:n perusteella pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden ulkopuolella pysäköitäessä "sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi silloin, kun rajoitus tulee seuraavan kerran voimaan". Siinä ei siis sanota, mikä aika kiekkoon on merkittävä, vaan mistä ajankohdasta pysäköintiaika lasketaan. Laskennan suorittavat sekä autoilija itse että pysäköinninvalvoja. Autoilija (joka oli asettanut kiekkoon todellisen saapumisajan) ei siten ole syyllistynyt pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun pysäköintivirheeseen. Kummassakin tapauksessa kiekon asetukset osoittivat yksiselitteisesti, että pysäköinti oli tapahtunut käyttövelvollisuuden ulkopuolisena aikana. Tilanne voisi olla toinen, jos käyttövelvollisuus on esim. klo 8 - 18, rajoitus 2 h, ja kiekossa esim. lukema 11/23. Pysäköinninvalvojalla voisi olla klo 9.30 vaikeuksia selvittää, oliko auto paikalla jo klo 8 ja pysäköintiaikaa puoli tuntia jäljellä, vai vasta esim. klo 9.00, jolloin kysymys olisi käyttövirheestä. Tieliikenneasetusta tai Liik.min.päätöstä tulisikin korjata siten, että käyttövelvollisuuden ulkopuolella pysäköitäessä saapumisajaksi on merkittävä käyttövelvollisuuden alkamisaika. Tämä muutos pitäisi myös markkinoida kaikelle kansalle. Lainkohdat: Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 mom 1 kohta Tieliikennelaki 28a § Tieliikenneasetus 21 § ja lisäkilpien 856a ja 856b selitys Risto Tuori

Takaisin